شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ , 07 December 2019
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۹۸
ساعت انتشار : ۱۲:۴۸ ب.ظ
چاپ مطلب

نقش هلاکو رامبد در اعدام ۳۰۰۰ نفر از اعضای فرقه دموکرات تبریز

طرفداری رامبد از جبهه ملی تا بدان حد بود که در گزارشی از ساواک، او عضو جبهه ملی معرفی شده است.

رامبد در آغاز فعالیت‌های جبهه ملی، از طرفداران و حامیان این جبهه و به ویژه رهبر آن -دکتر محمد مصدق- به شمار میرفت. طرفداری او از جبهه ملی تا بدان حد بود که در گزارشی از ساواک، او عضو جبهه ملی معرفی شده است. اگرچه در همان گزارش از حمایت او از تودهای‌ها سخن رفته که «برای حفظ نفوذ و املاک و ثروت خود، کمک‌هایی به تودهای‌ها میکرده [است]. او همچنین قبل از آن در سرکوب موافقان فرقه دموکرات آذربایجان با دولت مرکزی همکاری داشته است.
[…] مخالفان فرقه دموکرات، پس از آنکه حکومت فرقه را سرنگون کردند، چنان آتشی به پا کردند که فقط یک منظره آن به نوشته سپهبد فردوست، اجساد دو-سه هزار اعدام شده بود که در کوچهها و خیابان‌های تبریز بر زمین افتاده بود […گروهی از] اینان با حمایت دولت مرکزی و سازماندهی بعضی اشرافزادگان #رشت همچون جهانگیر سرتیبپور، نماینده فراماسونر ادوار بعدی مجلس شورای ملی، به جنگ با فرقه دموکرات برخاستند. هلاکو رامبد فرزند محمد حسین خان سالار استعد و نواده سردار امجد معروف که در چند دوره مجلس شورای ملی سابق، ظاهراً نماینده مردم طالش بود و امروز رئیس دفتر رضا پهلوی است، از جمله آنان بود. / فصلنامه مطالعات تاریخی


#هلاکو_رامبد؛ نماینده دائمی تالش بزرگ در مجلس شورای ملی! / بخش دوم


تست
تست