یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ , 14 July 2024

تاریخ انتشار : ۰۲ تیر ۰۰
ساعت انتشار : ۶:۰۴ ب.ظ
چاپ مطلب

نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی ماسال

نتایج نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی از سوی فرمانداری ماسال اعلام شد.

به گزارش ماسال  نیوز، نتایج نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی از سوی فرمانداری ماسال و به شرح زیر اعلام شد:
آهکلان
۱-  آقای بهزاد محمدی آهکلاني نام پدرشيخ احمد دارای ۲۶۸ رأی
۲-  آقای سيدجواد بالود نام پدرسيدرضا دارای ۲۳۳ رأی
۳-  آقای حسين حبيب پورتنياني نام پدرقندعلى دارای ۲۳۲ رأی
۴-  آقای پوربخش بالنده نام پدرناصرقلي دارای ۲۰۱ رأی
۵-  آقای شهرام روستای آهکلاني نام پدراقبال دارای ۱۷۰ رأی
۶-  -آقای مسلم طاهری نام پدرنقره علي دارای ۱۶۵ رأی
۷-  -خانم اكرم بالنده نام پدرناصرقلى دارای ۵۳ رأی
۸-  آقای رشاد ابراهيمي آهکلاني نام پدررحمن دارای ۴۹ رأی اينک
تاسکوه
۱-  آقای كاظم حسنخاني طاسکوه نام پدرنبي الله دارای ۱۵۴ رأی
۲-  آقای قدير اسکندری طاسکوه نام پدرچراغعلى دارای ۱۴۲ رأی
۳-  آقای نويد اسکندری طاسکوه نام پدرقدير دارای ۱۳۰ رأی
۴-  آقای غلامرضا شريفي طاسکوه نام پدرمسعود دارای ۱۲۶ رأی
۵-  آقای ظهير شريفي طاسکوه نام پدرصمد دارای ۱۰۰ رأی
۶-  آقای نقي اسکندری طاسکوه نام پدرمنوچهر دارای ۷۳ رأی
۷-  آقای عابدين کاظمي طاسکوه نام پدرانوش دارای ۷۱ رأی
۸-  آقای شاهرخ شريفي طاسکوه نام پدراحمد دارای ۶۸ رأی
تبرسرا
۱-  آقای ولي اور نام پدرريحان دارای ۷۴ رأی
۲-  آقای تورج شيرعلي نيا نام پدرعليقلي دارای ۶۴ رأی
۳-  آقای كورش محمدنياوشمه سرائي نام پدرانوش دارای ۵۲ رأی
۴-  خانم سيده فاطمه مقدم درو نام پدرسيدطه دارای ۴۵ رأی
۵-  آقای بهروز شيرعلي نياوشمه سرائي نام پدرابوالحسن دارای ۴۱ رأی
۶-  آقای اردشير قنبرزاده کمسری نام پدرغريب على دارای ۲۵ رأی
۷-  خانم حوريه قنبرزاده کمسری نام پدرمحمد دارای ۹ رأی اينک
توت نسا
۱-  آقای فرشيد روشن شالمائي نام پدرجمشيد دارای ۱۱۶ رأی
۲-  آقای ربيع ميربلوك شالمائي نام پدرابراهيم دارای ۱۰۸ رأی
۳-  آقای محمود روشن نام پدرمحب اله دارای ۹۱ رأی
۴-  آقای عليرضا روستای شالمائي نام پدرغفارقلي دارای ۸۴ رأی
۵-  آقای حسين احمدی نام پدرمظفر دارای ۶۶ رأی
۶-  آقای مهرداد روشن نام پدرانام دارای ۶۵ رأی
۷-  آقای بهرام يعقوبي طاسكوه نام پدرمرادعلي دارای ۶۲ رأی اين
خانقاه بر
۱ -آقای مهرداد عباسي خانقاه بر نام پدرمحمد دارای ۲۱۷ رأی
۲- آقای علي واحدی مقدم خانقاهبر نام پدرسبزعلى دارای ۱۸۵ رأی
۳- آقای مرصاد واحدی مقدم نام پدررضا دارای ۱۶۴ رأی
۴-آقای شهرام اختياری نام پدرهدايت دارای ۱۶۴ رأی
۵- آقای حبيب کاشفي نام پدرحسينعلى دارای ۱۲۲ رأی
۶- خانم مريم زارع درخشان نام پدرکاس دارای ۵۶ رأی اينک
خروم
۱-  آقای هوشنگ پوررمضان نام پدرسراج اله دارای ۵۳ رأی
۲-  آقای رسول رژه نام پدرکريم دارای ۴۴ رأی
۳-  آقای ابوالحسن محمدقلي پورشالمائي نام پدرندرت اله دارای ۳۱ رأی
۴-  آقای مهدی رژه نام پدرنصرت اله دارای ۲۷ رأی
۵-  آقای ايرج محمدقلي پورشالمائي نام پدرندرت الله دارای ۲۱ رأی
خودبچر
۱-  خانم عاطفه نعمتي دوله ملال نام پدربرات دارای ۱۵۹ رأی
۲-  آقای سيدعبداله صادقي نام پدرسيداحمد دارای ۱۴۵ رأی
۳-  آقای سيدسعيد محمودی نام پدرسيد اسداله دارای ۱۳۲ رأی
۴-  آقای قربانعلي يگانه کلنگستاني نام پدرقربانعلى دارای ۱۱۶ رأی
۵-  آقای فرزاد حسيني نام پدرقاسم دارای ۱۰۷ رأی
۶-  آقای مهدی حاجي بابائي نام پدرعزت اله دارای ۹۱ رأی
۷-  آقای حميد دولتي نام پدرگودرز دارای ۶۹ رأی
۸-  آقای مصطفي دی جو نام پدرعليقلي دارای ۶۳ رأی
۹-  آقای هيبت اله درخشان کلنگستاني نام پدريحيى دارای ۳۴ رأی
۱۰-  آقای محمدرضا مرادی کلنگستاني نام پدرنادعلى دارای ۲۹ رأی
۱۱-  آقای مسعود هادی نژادپشت مساری نام پدريونس دارای ۱۵ رأی
۱۲-  آقای سيدعباس محمودی نام پدراسداله دارای ۷ رأی اينک
درخانه
۱-  آقای بابك جوادی نام پدرمهدی دارای ۱۵۳ رأی
۲-  آقای محمد احمديان ماجلان نام پدراحمد دارای ۱۵۱ رأی
۳-  آقای عسكر حسيني نام پدرصفرعلي دارای ۱۲۹ رأی
۴-  آقای داود حسين پور نام پدربهروز دارای ۱۲۶ رأی
۵-  خانم ريحانه جوادی نام پدرمهدی دارای ۱۱ رأی
پدوله ملال
۱-  آقای ايرج جعفری شارمي نام پدرعيسى على دارای ۳۲۱ رأی
۲-  آقای سيدميثم مقدم ضيابری نام پدرسيدمحمود دارای ۲۵۹ رأی
۳-  آقای رمضانعلي قرباني نام پدرمحمد دارای ۲۰۸ رأی
۴-  آقای حسن رجب زاده نام پدرانام دارای ۱۷۲ رأی
۵-  آقای اسدالله خورسندی طاسكوه نام پدريداله دارای ۱۶۶ رأی
۶-  آقای علي علي پور نام پدراحداله دارای ۱۲۳ رأی
۷-  آقای محمد کامروان نام پدرسبقت اله دارای ۷۷ رأی
۸-  آقای بنيامين آزموده نام پدرمحمد دارای ۷۳ رأی
۹-  آقای محمدحسن رضازاده رودکلي نام پدرمحمد على دارای ۳ رأی
دوله کوه
۱-  آقای يوسف يعقوبي مرکيه نام پدرحفيظ دارای ۴۷ رأی
۲-  آقای بهروز يعقوبي مرکيه نام پدرشكور دارای ۲۵ رأی
۳-  آقای کيارش مددی نام پدرقربانعلي دارای ۲۰ رأی

۴-  خانم سيده مريم جلاليان وشمه سرا نام پدرسيدباقر دارای ۷ رأی

سراکه
۱-  آقای اکبر خورسندی طاسكوه نام پدرانعام اله دارای ۱۷۵ رأی
۲-  آقای کيومرث اسكندری طاسكوه نام پدررحيم دارای ۱۲۳ رأی
۳-  آقای غلامرضا خورسندی نام پدررحمت دارای ۹۲ رأی
۴-  آقای ميثم ييلاقي طاسكوه نام پدرمحبت دارای ۸۶ رأی
۵-  آقای رسول خورسندی طاسكوه نام پدرمنوچهر دارای ۴۸ رأی
۶-  آقای جواد اسكندری نام پدرهدايت دارای ۳۴ رأی
سلیم آباد
۱-  آقای شهرام طهماسبي نام پدرحسين دارای ۷۵ رأی
۲-  آقای هادی حسيني نام پدربيت اله دارای ۶۹ رأی
۳-  خانم سودابه حسيني شالمائي نام پدرامراء دارای ۶۵ رأی
۴-  آقای ايوب حسيني نام پدرسلام دارای ۶۳ رأی
۵-  آقای مصطفي پورطهماسي نام پدرنوراله دارای ۳۸ رأی
۶-  آقای جعفر ميربلوك نام پدرشيروان دارای ۳۶ رأی
سیاه دول
۱-  آقای شهرام طهماسبي نام پدرحسين دارای ۷۵ رأی
۲-  آقای هادی حسيني نام پدربيت اله دارای ۶۹ رأی
۳-  خانم سودابه حسيني شالمائي نام پدرامراء دارای ۶۵ رأی
۴-  آقای ايوب حسيني نام پدرسلام دارای ۶۳ رأی
۵-  آقای مصطفي پورطهماسي نام پدرنوراله دارای ۳۸ رأی
۶-  آقای جعفر ميربلوك نام پدرشيروان دارای ۳۶ رأی
سید محله
۱-  آقای سيدياسين رشيدی گاميش بان نام پدرسيدلطيف دارای ۱۲۵ رأی
۲-  آقای سيدعبدالله رشيدی نام پدرسيدحسن دارای ۱۰۳ رأی
۳-  آقای محرمعلي يوسفي نام پدرغلامعلي دارای ۹۵ رأی
۴-  آقای سيدرحمت خدمتكارپشت مخي نام پدرسيدصالح دارای ۹۲ رأی
۵-  آقای شهرام احمدی چسلي نام پدرنادعلى دارای ۷۸ رأی
۶-  آقای حميد علي زاده آهكلاني نام پدرنازبرار دارای ۳۹ رأی
۷-  آقای سيدعسكر گوهردوست نام پدرسيدعزيز دارای ۲۷ رأی
شالماکوه
۱-  آقای حسام هالكي چسلي نام پدرحشمت دارای ۱۰۶ رأی
۲-  آقای مجتبي هالكي چسلي نام پدرچراغعلي دارای ۱۰۴ رأی
۳-  آقای فرج حيدری چسلي نام پدرغلام دارای ۸۲ رأی
۴-  آقای ياسر عليپورچسلي نام پدرشعبان دارای ۷۲ رأی
۵-  آقای حيدرعلي حيدری چسلي نام پدرغلام دارای ۶۸ رأی
۶-  آقای محمود مظلوم چسلي نام پدررضا دارای ۶۳ رأی
۷-  آقای مسيب علي پورچسلي نام پدرشعبان دارای ۱ رأی
طبق سر
۱-  آقای حميد يعقوبي نام پدرمجيد دارای ۴۲ رأی
۲-  آقای بهزاد يعقوبي طاسكوه نام پدرحجت اله دارای ۳۸ رأی
۳-  آقای حميد دادجوی نام پدرمحمد دارای ۳۵ رأی
۴-  آقای بهروز يعقوبي طاسكوه نام پدربخشي دارای ۲۳ رأی
۵-  آقای حسن يعقوبي طاسكوه نام پدراقبال دارای ۱۳ رأی
لنگ
۱-  آقای كورش کوهساری نام پدرعليقلى دارای ۵۵ رأی
۲-  آقای مهدی مهدی زاده لنگ نام پدرمحمد دارای ۵۴ رأی
۳-  خانم سميرا نصيری نام پدرغني دارای ۵۰ رأی
۴-  آقای شهاب يعقوبي نام پدرابراهيم دارای ۲۷ رأی
۵-  آقای اسماعيل يعقوبي نام پدررحمن دارای ۲۰ رأی
۶-  آقای انوش دليری نام پدرجهانكير دارای ۲۰ رأی
۷-  آقای احمد مهدی زاده لنگ نام پدرمحمود دارای ۱۰ رأی
لیپا
۱-  آقای داراب مقتدائي نام پدراجاقعلي دارای ۱۶۸ رأی
۲-  آقای جعفر علي زاده نام پدرموسى دارای ۱۴۶ رأی
۳-  آقای حامد صفرپورليپا نام پدرصمد دارای ۱۱۱ رأی
۴-  آقای نيما فلاحت کار نام پدرقدرت اله دارای ۹۷ رأی
۵-  آقای ابراهيم محمودزاده نام پدرايرج دارای ۹۴ رأی
۶-  آقای محمود يعقوبي مرکيه نام پدرنوروزعلى دارای ۶۸ رأی
۷-  آقای عباس صفرپور نام پدراحمد دارای ۶۷ رأی
ماسوله خانی
۱-  آقای هادی دوستي نام پدرصمد دارای ۳۱ رأی
۲-  آقای نادر دوستي نام پدررمضان دارای ۲۷ رأی
۳-  آقای برات يوسفي نام پدررستم دارای ۲۷ رأی
۴-  آقای وحيد دوستي نام پدراحمد دارای ۲۵ رأی
مرکیه
۱-   خانم الهام شيری نام پدربهمن دارای ۱۸۹ رأی
۲-  آقای ولي الله فلاح مرکيه نام پدرنصرت دارای ۱۷۹ رأی
۳-  آقای فرزين گنجه مرکيه نام پدرحجت دارای ۱۷۵ رأی
۴-  آقای مهدی گنجه مرکيه نام پدرنبي الله دارای ۱۵۸ رأی
۵-  آقای فريدون وثوقي لنگ نام پدردرويشعلى دارای ۱۲۰ رأی
۶-  خانم سودابه گنجه نام پدرزبيع اله دارای ۹۴ رأی
مهدی خان محله
۱-  آقای كاظم صفری نام پدرحسن دارای ۱۸۹ رأی
۲-  آقای داود قرباني مهديخان محله نام پدرکاس دارای ۱۵۳ رأی
۳-  آقای نويد اسدی مهدی محله نام پدرحميداله دارای ۱۳۵ رأی
۴-  آقای علي فتحي مهديخان محله نام پدرخيرالله دارای ۸۷ رأی
۵-  -آقای محمدرضا درويش نيا نام پدرابراهيم دارای ۸۳ رأی
۶-  آقای اسماعيل حبيبي نام پدرعزت دارای ۷۴ رأی
۷-  آقای امين حبيبي نام پدرعباداله دارای ۱۲ رأی
میرمحله
۱-  آقای سيدنواب صفوی ميرمحله نام پدرسيد سيف الدين دارای ۲۰۹ رأی
۲-  خانم سيده عذرا صفوی ميرمحله نام پدرسيدصالح دارای ۱۷۲ رأی
۳-  خانم زهرا ماجلاني مهديخانمحله نام پدرميرزااقا دارای ۱۲۴ رأی
۴-  آقای سيدمراد صفوی ميرمحله نام پدرميرعزت دارای ۱۱۲ رأی
۵-  آقای مسعود نوروزی طاسكوه نام پدرحاجى دارای ۱۰۲ رأی
میله سرا
۱-  خانم مرضيه جلاليان وشمه سرا نام پدرمختار دارای ۱۵۷ رأی
۲-  آقای مجتبي رنجبرخانقاهبر نام پدرقدرت دارای ۱۴۶ رأی
۳-  خانم اورينب رنجبرخانقاهبر نام پدرنوروز دارای ۱۴۳ رأی
۴-  آقای احسان اله رنجبرخانقاهبر نام پدراشرف دارای ۱۱۳ رأی
۵-  آقای عباس مرادی زيكساری نام پدررمضان دارای ۱۰۵ رأی
۶-  آقای مرتضي کاظمي نام پدرقسمت دارای ۹۰ رأی
۷-  خانم طاهره دولتي چلمه سرا نام پدراميد دارای ۳۷ رأی
۸-  آقای هادی معافي ميله سرا نام پدررحيم دارای ۳۴ رأی
نسا
۱-  آقای شاهدوست حسنخاني نام پدرموسي دارای ۸۶ رأی
۲-  آقای پژمان صفری نام پدرشيرينقلي دارای ۵۷ رأی
۳-  آقای محمدعلي حسن جاني نام پدرخانعلى دارای ۴۷ رأی
۴-  آقای بهروز يعقوبي نام پدربهرام دارای ۴۴ رأی
۵-  آقای علي اكبر شيری نام پدرشرينقلي دارای ۳۱ رأی اينک
وردوم
۱-  آقای ايرج مفرحي وردوم نام پدرسليمان دارای ۴۳۹ رأی
۲-  آقای سعدالله جهاني نام پدريداله دارای ۴۰۴ رأی
۳-  آقای سيدعلي پورجليل نام پدرسيدغفار دارای ۳۹۸ رأی
۴-  آقای مومن معيني ولدی نام پدرقندعلي دارای ۲۵۴ رأی
۵-  قای نصيب رحيمي کوچكام نام پدرحميدرضا دارای ۲۳۴ رأی
۶-  آقای شفيع رحماني طالقاني نام پدررحيم دارای ۲۲۸ رأی
ورمیه
۱-  آقای ولي بلالي نام پدرنقره علي دارای ۱۳۰ رأی
۲-  آقای سيروس بلالي نام پدرغلامحسين دارای ۱۲۴ رأی
۳-  آقای بابعلي اصلان نيا نام پدريعقوبعلى دارای ۱۱۶ رأی
۴-  آقای ابراهيم محبي طاسكوه نام پدرنصرت دارای ۱۱۱ رأی
۵-  آقای فربود بلالي نام پدرنازعلي دارای ۱۰۸ رأی
۶-  آقای لطيف حسن خاني طاسكوه نام پدربخشى دارای ۹۶ رأی
وشمه سرا
۱-  آقای سيدمحمدهاشم فاطمي چلمه سرا نام پدرسيدکاظم دارای ۳۱۸ رأی
۲-  آقای شهريار يگاني نام پدرمحرم دارای ۲۴۷ رأی
۳-  آقای مصطفي فتحي وشمه سرائي نام پدرجمشيد دارای ۲۴۳ رأی
۴-  آقای حامد فتحي وشمه سرائي نام پدرابراهيم دارای ۲۱۰ رأی
۵-  آقای محسن عزتي نام پدرحافظ دارای ۱۸۷ رأی
۶-  خانم شيدا يوسفي وشمه سرائي نام پدرمحمود دارای ۱۷۳ رأی
۷-  آقای سعيد وحداني وشمه سرائي نام پدرعليگل دارای ۱۲۹ رأی
۸-  آقای حامد نصيری نام پدرصادق دارای ۸۹ رأی
۹-  آقای اكبر صفری نام پدرحيات الله دارای ۸۲ رأی
۱۰-  آقای نوری رستگار نام پدراحسان اله دارای ۳۲ رأی
پیرسرا
۱-  آقای داود هادی پورمردخه نام پدرميرزاکريم دارای ۸۱ رأی
۲-  آقای امان اله اخباری ولدی نام پدرعلى دارای ۷۷ رأی
۳-  آقای مسلم اقدامي نوکاشتي نام پدرجهانگير دارای ۵۴ رأی
۴-  آقای ناظم محمدی خانقاهبر نام پدرقدرت دارای ۴۱ رأی
۵-  آقای فرج الله کاشفي نام پدرحسين على دارای ۴۰ رأی
۶-  آقای فرامرز توفيقي وردوم نام پدرحاجت دارای ۲۸ رأی
چسلی
۱-  آقای مرتضي عيسائي چسلي نام پدرده ده قلى دارای ۱۷۹ رأی
۲-  آقای خداقلي قلي پورچسلي نام پدراله برار دارای ۱۴۵ رأی
۳-  آقای شادپور روشن نام پدربهروز دارای ۱۴۲ رأی
۴-  آقای عبداله احمدی چسلي نام پدرحسين دارای ۱۱۱ رأی
۵-  آقای مرتضي قلي پورچسلي نام پدرخداقلي دارای ۱۵ رأی
کوچکام
۱-  آقای اسماعيل باقری کوچکام نام پدرعليقلى دارای ۲۱۹ رأی
۲-  آقای فردين اسماعيل زاده نام پدراجبار دارای ۲۰۴ رأی
۳-  قای فرزاد ايل زاده فرد نام پدرقنبرعلى دارای ۱۷۷ رأی
۴-  آقای علي رحماني کوچکام نام پدرشيرين على دارای ۱۶۳ رأی
۵-  آقای فريدون صبرکننده نام پدرپرويز دارای ۱۵۴ رأی
کیشخانی
۱-  آقای مهدی معصوم نژاد نام پدرسبزعلي دارای ۱۳۲ رأی
۲-  آقای رجب علي عاشری نام پدربهرام دارای ۱۱۶ رأی
۳-  آقای علي يگاني وشمه سرائي نام پدرمحرم دارای ۱۱۲ رأی
۴-  آقای سيدنازآقا جلاليان وشمه سرائي نام پدرسيداسمعيل دارای ۱۰۶ رأی
۵-  آقای اباذر صمدنيا نام پدرصمد دارای ۴۵ رأی
۶-  آقای ياسر حسن بيكي نام پدر احمد دارای ۴۱ رأی
۷-  آقای مهدی حميدی فر نام پدرسهراب دارای ۱۵ رأی
۸-  آقای مصطفي هاشم نيا نام پدرابراهيم دارای ۱۳ رأی
گامیشبان
۱-  آقای صمد نداماني فرد نام پدراحمد دارای ۱۷۰ رأی
۲-  آقای مازيار ندامان فرد نام پدرحسن دارای ۱۳۱ رأی
۳-  آقای بهرام فلاح کوچكام نام پدرفريدون دارای ۱۲۷ رأی
۴-  آقای ميثم راسخي گوراب زرمخي نام پدرعلي گل دارای ۹۰ رأی
۵-  آقای علي نيروی وشمه سرائي نام پدرشمسعلى دارای ۸۲ رأی
۶-  آقای مهدی رحمتي نام پدرابوالقاسم دارای ۷۱ رأی
۷-  آقای هادی غلامرضازادولدی نام پدراحمد دارای ۴۷ رأی
۸-  خانم آمنه صابروردوم نام پدرقدرت دارای ۴۰ رأی
۹-  آقای جواد باقری کوچكام نام پدرنعمت الله دارای ۳۶ رأی
۱۰-  آقای مهدی فرخي نام پدراسمعيل دارای ۲۲ رأی
۱۱-  آقای قسمت ندامان فرد نام پدرحسن دارای ۱۱ رأی اي
گرم خانی
۱-  آقای ناظم کاظمي نام پدرنبى دارای ۴۹ رأی
۲-  آقای فيروز فرجي لوحه سرا نام پدربيت اله دارای ۴۳ رأی
۳-  آقای جعفر کاظمي نام پدرنبى دارای ۴۳ رأی
۴-  آقای قاسم کاظمي نام پدرجعفر دارای ۰ رأی
۵-  آقای بهروز فرجي لوحه سرا نام پدربيت اله دارای ۰ رأی
گنذر
۱-  آقای محمد محمدی گنذر نام پدرعنايت دارای ۱۴۳ رأی
۲-  آقای مهدی ميربلوك نام پدررحيم دارای ۱۳۸ رأی
۳-  آقای شهرام قرباني گنذر نام پدرحسين دارای ۱۱۶ رأی
۴-  آقای مجيداله محمدی گنذر نام پدردرويشعلى دارای ۸۵ رأی
۵-  آقای باقر درودگر نام پدرقربان دارای ۷۱ رأی
گیله سرا
۱-  آقای عظيم رحمتي نام پدرذبيح اله دارای ۲۵۵ رأی
۲-  آقای امين پورقلي ولدی نام پدرنازعلي دارای ۲۵۰ رأی
۳-  آقای مهدی اخشيك نام پدرآقايار دارای ۱۵۳ رأی
۴-  آقای علي مطلق سياهمرد نام پدردانش دارای ۱۵۱ رأی
۵-  آقای سجاد محزون نام پدراکبر دارای ۱۲۵ رأی
۶-  آقای عليرضا پوررستميان چلمه سرا نام پدرمختار دارای ۱۱۳ رأی
۷-  آقای محمد خداشناس کيشه خاله نام پدرجمشيد دارای ۱۰۰ رأی
۸-  آقای شهرام برزگرماجلان نام پدرعبداله دارای ۹۸ رأی
۹-  آقای مهدی صالحي کيشه خاله نام پدراحمدپاشا دارای ۸۷ رأی
۱۰-  آقای اكبر عليزاده نام پدريدالله دارای ۸۱ رأی
۱۱-  آقای سيدعباس نقيبي وشمه سرائي نام پدرسيدباب اله دارای ۶۰ رأی
شالما
۱-  آقای جواد کوهي نام پدرجمشيد دارای ۱۵۳ رأی
۲-  آقای اصغر شالمائي نام پدرنوری دارای ۱۰۹ رأی
۳-  آقای محمدرضا زينعلي شالمائي نام پدرحسن رضا دارای ۸۱ رأی
۴-  آقای اسماعيل کاظمي طاسكوه نام پدرجمشيد دارای ۷۵ رأی
۵-  آقای منوچهر ميربلوك شالمائي نام پدرفريدون دارای ۶۵ رأی
شالماکوه
۱-  آقای حسام هالكي چسلي نام پدرحشمت دارای ۱۰۶ رأی
۲-  آقای مجتبي هالكي چسلي نام پدرچراغعلي دارای ۱۰۴ رأی
۳-  آقای فرج حيدری چسلي نام پدرغلام دارای ۸۲ رأی
۴-  آقای ياسر عليپورچسلي نام پدرشعبان دارای ۷۲ رأی
۵-  آقای حيدرعلي حيدری چسلي نام پدرغلام دارای ۶۸ رأی
۶-  آقای محمود مظلوم چسلي نام پدررضا دارای ۶۳ رأی
۷-  آقای مسيب علي پورچسلي نام پدرشعبان دارای ۱ رأی
اسب ریسه
۱-  آقای داور کاظمي طاسكوه نام پدرباقر دارای ۳۲ رأی
۲-  آقای مهران کاظمي طاسكوه نام پدرفرمان دارای ۳۰ رأی
۳-  آقای مسعود کاظمي طاسكوه نام پدرمحمد دارای ۲۹ رأی
۴-  آقای يونس کاظمي طاسكوه نام پدرمحمد دارای ۱۱ رأی

ویژه ها